Kategorie
Proč s námi
Doprava zdarma nad 2400 Kč

Jsme přímý dovozce

Většina zboží trvale skladem
Ověřeno zákazníky
 

Obchodní podmínky - nákupní řád

Ratanový nábytek - DUO ratan
Adresa provozovny:
Rudé armády 1565, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 66798906
DIČ: CZ6155140508
Číslo účtu: 192423373/0600 (MONETA Money Bank)

Dále jen Prodávající

E-mail: info@duoratan.cz
Telefon: +420 736 765 065

1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Práva z vadného plnění, reklamace
9. Storno objednávky
10. Heureka - služba ověřeno zákazníky
11. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Ratanový nábytek - DUO ratan, e-shop) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí. Kupující učiněním objednávky a souhlasem s jejich zněním akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v odpovídajícím množství, jakosti nebo provedení,
  • v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které kupující očekává s ohledem na povahu zboží a které se hodí k účelu, ke kterému se zboží obvykle používá.
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k obsluze, je-li to pro dané zboží obvyklé

3. Místo plnění

Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je místem plnění prodejna (sklad) prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zaplatit úplnou cenu objednaného zboží.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Doručením objednávky kupujícího prodávajícímu je uzavřena kupní smlouva. Prodávající zašle bezodkladně kupujícímu potvrzení o tom, že objednávku obdržel. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje, konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci - podnikatelé, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, se řídí podmínkami sjednanými touto smlouvou a dále jednostranně nabízenými prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, bez uvedení důvodu odstoupení. Tuto skutečnost (odstoupení) sdělí prodávajícímu, doporučujeme písemně na adresu: Ratanový nábytek - DUO ratan, Rudé armády 1565, Kostelec nad Orlicí, 51741, elektronicky na adresu: info@duoratan.cz nebo jiným způsobem. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží nepoužité a nepoškozené do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné zaslat na adresu výše uvedené provozovny prodávajícího (na dobírku neposílejte, nebude převzato) nebo předat zboží přímo prodejci. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Finanční částka za vrácené zboží včetně nákladů na dodání zboží k zákazníkovi, pokud byly účtovány, bude zákazníkovi vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem, jakým byla tato částka přijata. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Ratanový nábytek - DUO ratan jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy (jen u nákupu zboží v hodnotě do 2400 Kč).

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Maximální dodací lhůta činí 30 dní od uzavření kupní smlouvy. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad doporučujeme co nejdříve oznámit tuto skutečnost přepravci (s ohledem na kladné vyřízení, doporučujeme tak učinit nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky). Pokud zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu vadu na zboží, doporučujeme kontaktovat nás co nejdříve (ideálně nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky). V případě pozdějšího oznámení nemusí být reklamace uznána. Faktura - daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Přepravní služba (Česká republika) * 119 Kč
Osobní vyzvednutí v prodejně v Kostelci nad Orlicí * 0 Kč
* Pro zásilky nad 2.400 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

  • Platba bankovním převodem 0 Kč
    (faktura na úhradu zboží Vám bude zaslána na Váš e-mail až po telefonickém potvrzení objednávky.)
  • Platba na dobírku (při převzetí) 40 Kč
  • Platba v hotovosti při vyzvednutí na prodejně 0 Kč
  • Pro zásilky nad 2.400 Kč (vč. DPH) je cena za způsob platby zdarma.

8. Práva z vadného plnění, reklamace

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy, b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, c) je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Výše uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může dalším způsobem být vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a ve stejné lhůtě informovat o vyřízení reklamace kupujícího. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne potřetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a kupující nebyl o jejím vyřízení informován, a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozími odstavci; b) pokud se vada projeví opakovaně; c) pokud je vada podstatným porušením smlouvy nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to (dokud nebude prokázán opak), že vada není nevýznamná.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
a) požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
b) odstoupit od kupní smlouvy,

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je povinen tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. S reklamací je možné se na prodávajícího obrátit osobně v jeho provozovně Rudé armády 1565, Kostelec nad Orlicí, kde je přítomna osoba vyřizující reklamaci. Oznámit reklamaci je možné i telefonicky, e-mailem, prostřednictvím poštovní přepravy nebo jiným způsobem, na adresu nebo kontakt provozovny (sídla).

K reklamaci je třeba doložit Předmět prodeje v kompletním stavu, dále doporučujeme sdělit datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Kupující předá prodávajícímu reklamované zboží čisté. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace musí prodávající ve stejné lhůtě kupujícího informovat.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci ve své provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Odpovědnost z vad se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se Zbožím.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace.

Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít.

Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

9. Storno objednávky

Storno objednávky je možné na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě, že si kupující z jakéhokoli důvodu nákup rozmyslí (v době než bude zboží prodávajícím předáno přepravci) je povinen neprodleně o tomto prodávajícího informovat telefonicky nebo e-mailem.
V případě, že si kupující dodávané zboží včas nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím/i, se řídí českým právem, s vyloučením kolizních ustanovení. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uloženy u prodávajícího v elektronické podobě. Kupující na základě žádosti obdrží znění kupní smlouvy, které je účastníkem, bez zbytečného odkladu na jím uvedený e-mail. Dále kupující obdrží na tento e-mail obchodní podmínky prodávajícího.

10. Heureka - služba ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty jsou vám zasílány pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) s kupujícím – podnikatelem má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Obchodní podmínky prodávající zašle na kontaktní e-mail kupujícího bezodkladně po uzavření kupní smlouvy. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb.

Ratanový nábytek - DUO ratan
Adresa provozovny:
Rudé armády 1565, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 66798906 
DIČ: CZ6155140508

Iva Adámková
sídlo Proškova 1375
517 41 Kostelec nad Orlicí

1
Zboží bylo přidáno do košíku